10 บริษัทที่คนไทยอยากร่วมงานมากที่สุด 2020
10 บริษัทที่คนไทยอยากร่วมงานมากที่สุด 2020

QGEN Consultant บริษัทที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้าน People & Organization ได้จัดทำการสำรวจออนไลน์ เพื่อค้นหา 10 บริษัทที่คนไทย อยากร่วมงานมากที่สุด ปี 2020 ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,000 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563

จากผลสำรวจ บริษัทที่คนไทยอยากร่วมงานมากที่สุด ยังคงเป็นบริษัทใหญ่ที่อยู่มานานที่สามารถครองใจในการดึงดูดให้คนอยากร่วมงาน (หากใครสนใจเรื่อง Attraction Strategy ลองอ่านบทความนี้ดูกันครับ 5 เรื่องที่ต้องทำถ้าอยากได้คนเก่งมาร่วมงาน) ด้วยความมีชื่อเสียง ความมั่นคง รวมถึงวิสัยทัศน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ส่วนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียังเป็นอีกตัวเลือกที่คนอยากร่วมงานด้วยไม่แพ้กัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ความยืดหยุ่นในการทำงาน รวมถึงบรรยากาศการทำงานที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่

โดย 10 บริษัทในไทยที่คนไทยอยากร่วมงานมากที่สุด ปี 2020 ได้แก่ PTT, SCG, CP, Google, Line, AIS, Toyota, SEA Group, Thai Beverage และ Kasikorn ตามลำดับ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียง การเติบโต และความมั่นคงตอบโจทย์ที่คนไทยต้องการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

โดยปัจจัยที่ผู้สมัครมองหาจากบริษัทเพื่อใช้ในการสมัครงานหรือเปลี่ยนงาน อันดับ 1 ยังคงเป็น “ค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับตลาด” ซึ่งมีจำนวนสูงถึง 22% ส่วนอันดับที่ 2 คือ “Work-life balance” 15% และ อันดับที่ 3 คือ “ชื่อเสียงและความมั่นคงขององค์กร” 10% โดยอันดับที่ 2 และ 3 มีความน่าสนใจภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีการทำงานที่บริษัทหรือสำนักงานแบบเดิม เป็นการ Work from Home รวมถึงการลดจำนวนพนักงานของหลาย ๆ บริษัท เพื่อรักษาเสถียรภาพของบริษัทให้อยู่รอดต่อไปได้

ด้วยเหตุนี้เองคนไทยจึงมองหา สมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวมากขึ้น เพราะปัจจัยเชิงกายภาพเรื่องของสภาพแวดล้อมการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่กลายเป็นสถานที่เดียวกัน รวมถึงปัจจัยเชิงจิตวิทยาที่ทำให้ไม่สามารถแยกเวลาการทำงานและเวลาส่วนตัวออกจากกัน ส่วนการมองหาบริษัทที่มีชื่อเสียงและความมั่นคง เพราะเชื่อว่าบริษัทกลุ่มนี้จะไม่ปลดพนักงาน และสร้างความมั่นคงในงานที่ทำอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็น “ความมั่นคงในหน้าที่การงาน” ที่พนักงานกังวลมากที่สุดถึง 64%

เมื่อจำแนกตามสายงานจะพบว่า PTT เป็นบริษัทอันดับ 1 ที่สายงานทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บัญชีและการเงิน และวิศวกรรมอยากร่วมงานด้วย ส่วน SCG เป็นบริษัทอันดับ 1 ที่สายงานการขายและการตลาดอยากร่วมงานด้วย และ Google เป็นบริษัทอันดับ 1 ที่สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยากร่วมงานด้วย

10 บริษัทในไทยที่คนไทยอยากร่วมงานมากที่สุด ปี 2020

1. PTT

บริษัทด้านพลังงานของไทย ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติและน้ำมันปิโตรเลียมครบวงจร และธุรกิจปิโตรเคมีที่เน้นการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่อง โดยมีวิสัยทัศน์คือ Thai Premier Multinational Energy Company บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ มีพันธกิจที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ ทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งในการแสวงหา ผลิต คิดค้นจำหน่าย พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนใจให้คนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการใช้พลังงาน และรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้อย่างมีดุลยภาพ เพื่อโลกในวันนี้และโลกในอนาคต เพราะปตท.เชื่อว่า เมื่อมีความมั่นคงทางพลังงานได้อย่างยั่งยืน ก็จะสามารถสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนได้เช่นเดียวกั

บริษัทที่โดดเด่นในเครือของปตท. เช่น PTTEP หรือ PTT Exploration and Production Public Company Limited. (สำรวจและผลิตปิโตรเลียม), PTTOR หรือ PTT Oil and Retail Business Company Limited (น้ำมันและการค้าปลีก), PTTGC หรือ PTT Global Chemical (ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์), Thai Oil, IRPC

สวัสดิการที่น่าสนใจ: สวัสดิการประกันสุขภาพให้กับคู่สมรสและบุตรของพนักงาน นอกจากนั้นยังมี Career Development ที่น่าสนใจคือ การจัดเตรียมระบบดูแลความก้าวหน้าของพนักงาน (Career Development) ไว้สำหรับพนักงานทุกคน เปิดโอกาสให้พนักงานเลือกเปลี่ยนหน้างานได้หากเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้พนักงานได้เติบโตในสายอาชีพที่ต้องการและเหมาะสมกับตัวเอง และเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

อ้างอิง:
https://www.pttplc.com/th/Hr.aspx
https://people.pttgcgroup.com/en/reward-
and-benefit.html

2. SCG

เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2456 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้างที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในขณะนั้น ต่อมาได้ขยายกิจการและเติบโตอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับและเป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจทั้งระดับประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

SCG มีกลุ่มธุรกิจหลักคือ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง, ธุรกิจแพกเกจจิ้ง, ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจในเครือ เช่น COTTO, CPAC, SCG HOME โดยวิสัยทัศน์ของ SCG คือ การเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บริการและโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกสังคมและชุมชมที่เข้าไปดำเนินงาน ภายใต้คำมั่นสัญญา “Passion for Better”

สวัสดิการที่น่าสนใจ: “Flexible Benefits สวัสดิการที่เลือกได้” พนักงานทุกคนสามารถแบ่งงบสวัสดิการของแต่ละส่วนได้ เช่น พนักงาน Gen Z ที่มี Passion ในการท่องเที่ยว Flexible Benefits ก็ทำให้สามารถแบ่งเงินจากส่วนที่เกี่ยวกับสุขภาพไปทำอะไรที่ชอบแทนได้

อ้างอิง:
https://bit.ly/2JilLMi
https://bit.ly/2JilLMi 

3. CP เครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นบริษัทแม่ ดำเนินกิจกรรมในลักษณะบริษัท Holding Company ถือหุ้นบริษัทในเครือฯ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ อุตสาหกรรมดั้งเดิม เช่น เกษตรกรรม ไปจนถึงอุตสาหกรรมไฮเทคใหม่ ๆ เช่น e-commerce และเทคโนโลยีดิจิทัล มีวิสัยทัศน์คือ เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างอาหารคน อาหารสมอง โอกาสในการเข้าถึงคุณค่า เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกน

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่หลายคนเป็นที่รู้จัก เช่น CP ALL ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย บริษัทได้รับสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจาก 7-Eleven, Inc. สหรัฐอเมริกา และได้เปิดร้านสาขาแรกที่ซอยพัฒพงษ์เมื่อปี 2532, CPF ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรทั้งสัตว์บก และสัตว์น้ำ ครอบคลุมประเภทสัตว์หลักได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา, เจียไต๋ ทำนวัตกรรมการเกษตร, MAKRO

สวัสดิการที่น่าสนใจ: สิทธิ์ลาคลอด 120 วัน (จากที่ตามกฏหมาย 90 วัน), สิทธิพิเศษให้พนักงานในการเป็นเจ้าของร้าน Store Business Partner (เดิมเรียกร้านแฟรนไชส์)

อ้างอิง:
https://www.cpall.co.th/sustain/social-dimension/personnel
https://www.cpall.co.th/news/7-เหตุผลที่เราอยากชวนคุณ

4. Google

เป็นบริษัทมหาชนอเมริกันมีรายได้หลักจากการโฆษณาออนไลน์ที่ปรากฏในเสิร์ชเอนจินของกูเกิล อีเมล แผนที่ออนไลน์ ซอฟต์แวร์จัดการด้านสำนักงาน เครือข่ายออนไลน์ และวิดีโอออนไลน์ รวมถึงการขายอุปกรณ์ช่วยในการค้นหา ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น เช่น Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, Android OS ต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนไม่มีใครไม่รู้จักและยังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตพวกเราทุกคนเสียด้วย วิสัยทัศน์ของ Google คือ To provide access to the world’s information in one click หรือ มอบการเข้าถึงข้อมูลทั่วโลกในคลิกเดียว

สวัสดิการที่น่าสนใจ: คลาสโยคะ แดนซ์คลับ ดำน้ำ และจัดปาร์ตี้ในวันศุกร์, ไม่มีการตอกบัตร เพราะ Google ให้ความสำคัญกับ การ Work Smart เคารพสิทธิ์ของทุกคนตราบใดที่ทำงานเสร็จ

อ้างอิง:
https://thestandard.co/podcast/thesecretsauce23/

5. LINE

นอกเหนือจาก​แอพพลิเคชั่น LINE สำหรับส่งข้อความอันเป็นธุรกิจพื้นฐานที่สำคัญ LINE ยังมีธุรกิจที่ครอบคุลุมถึงการพัฒนาและการให้บริการอีกหลากหลายที่คำนึงถึงการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเป็นลำดับแรก ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสาร คอนเทนต์ เอนเตอร์เทนเมนท์ โฆษณา และธุรกิจใหม่ในกลุ่ม Fintech AI และโดเมนอื่น ๆ ภายใต้​​พันธกิจ “Closing the Distance” LINE ยึดมั่นที่จะทำให้​ผู้ใช้งานทั่วโลก สามารถใกล้ชิดกันมากขึ้น ​​รับข้อมูลข่าวสารและใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของ LINE ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

LINE มีวิสัยทัศน์คือ Life on LINE การเป็น “Life Infrastructure” พร้อมเติมเต็มความต้องการของผู้ใช้ทุกวันทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์/บริษัทเด่นในเครือ เช่น LINE Apps LINE Friends Business LINE Ads

สวัสดิการที่น่าสนใจ: นวดฟรี 15 นาที (หมอนวดจากสมาคมคน ตาบอดแห่งประเทศไทย), ฟรีข้าวเช้าและกลางวันทุกวัน, ห้องนอนพักผ่อนในออฟฟิศ

อ้างอิง:
https://linecorp.com/th/company/culture
https://www.mangozero.com/line-thailand-employee-benefits/

6. AIS

เอไอเอส บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือนและเติมเงิน รวมทั้งบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือ สมาร์ทโฟน iPhone อินเตอร์เน็ต WIFI และ AIS 4G คุณภาพ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในเครือ เช่น  AIS Fibre, AIS PLAY ซึ่งมีวิสัยทัศน์คือเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย

สวัสดิการที่น่าสนใจ: โครงการ “AIS Health and Wellness Program” AIS เชื่อมั่นว่าสุขภาวะที่ดีของพนักงานทุกคนเป็นกุญแจที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร โครงการ “AIS Health and Wellness Program” ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลพนักงานของ AIS ทุกคนเชิงป้องกันทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสุขภาวะด้านการบริหารเงิน ตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิกในครอบครัว AIS ผ่านทางโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี, Wellness Center โดยบุคคลากรทางการแพทย์ผู้ชำนาญการ, การวิเคราะห์ การยศาสตร์ (Ergonomic) โดยนักกายภาพ, การฉีดวัคซีนชนิดต่าง ๆ, กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีเชิงป้องกัน อาทิเช่น สาธิตการทำอาหาร ท่านั่งทำงานที่เหมาะสม การตรวจและคำนวณดัชนีมวลกาย, ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน, ที่ปรึกษาด้านการบริหารเงิน และอื่น ๆ อีกมากมาย

อ้างอิง:
https://www.ais.co.th/applyjob/welfare.html

7. TOYOTA

บริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น เข้าก่อตั้งที่ไทยเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งหมด 13500 คน มีผลิตภัณฑ์เด่น ๆ ในเครือ เช่น Toyota, Lexus โดยวิสัยทัศน์ของ TOYOTA นั่นคือ ‘Creating Mobility for All’

สวัสดิการที่น่าสนใจ:  สวัสดิการรักษาพยาบาลทั้งของตนเองและครอบครัว พนักงานจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของตนเอง 100% ตามระเบียบของบริษัท (ยกเว้นค่าทันตกรรมพิเศษ ค่าห้อง ค่าอาหาร) และพนักงานจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว (บิดา มารดา บุตรธิดา คู่สมรส) 100% ตามระเบียบของบริษัทฯ ไม่เกินวงเงิน 60,000 บาทต่อครอบครัว ต่อปีงบประมาณ

อ้างอิง:
https://www.toyota.co.th/career/life

8. SEA Group

หลาย ๆ คนอาจยังไม่ทราบว่า SEA Group นั้นมีถึง 3 บริษัทลูก นั่นคือ  Garena  (Digital Entertainment เจ้าของเกม RoV), AirPay (Digital Financial Services) และ Shopee (E-Commerce) โดย Sea (ประเทศไทย) เข้ามาทำตลาดในปี 2012 เริ่มต้นจากธุรกิจด้านดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนท์ หรือ Garena ต่อยอดด้วยบริการเพย์เมนต์ AirPay ในปี 2014 และก้าวเข้าสู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซจาก Shopee ในปี 2015 

สวัสดิการที่น่าสนใจ:
สวัสดิการขนมต่าง ๆ, ข้าวกลางวัน, มุมพักผ่อนในออฟฟิศ นอกจากนี้ SEA Group ยังเน้นรักษาความเป็น Startup Spirit ไว้ นั่นคือการมีความเป็น Ownership ที่ทุกคนจะต้องรู้สึกว่ามีความเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน เพราะเชื่อว่าเมื่อมีความเป็นเจ้าของแล้ว พนักงานก็จะมีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าทำ กล้าเสนอ กล้าติชม กล้าเสี่ยง กล้าลองอะไรใหม่ ๆ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจพัฒนาได้ตลอดเวลา

อ้างอิง:
https://career.seathailand.com/
https://www.thumbsup.in.th/rathawut-sea-thailand-interview 
https://th.hrnote.asia/…/191008-interview-garena-thailand/

9. ThaiBev

กลุ่มบริษัทไทยผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มครบวงจรในระดับโลก โดยมุ่งเน้นที่ความเป็นเลิศเชิงพาณิชย์ ความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับพรีเมี่ยม และความเป็นมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์/บริษัทที่โดดเด่น เช่น  เครื่องดื่มตราช้าง, บริษัท แสงโสม จำกัด, เสริมสุข, โออิชิ เป็นต้น วิสัยทัศน์ของ ThaiBev คือการประสาน “สัมพันธภาพ” กับผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญกับบริษัทในทุก ๆ ด้าน โดยมอบคุณค่าที่สำคัญ 6 ประการ
• มอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดให้ลูกค้าทุกกลุ่ม
• ตอบสนองความต้องการของผู้แทนจำหน่ายโดยให้บริการอย่างมืออาชีพ
• ให้ความสำคัญเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการเติบโตของรายได้และผลกำไรที่มั่นคงและต่อเนื่อง
• เป็นแบบอย่างในด้านความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใส และการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
• มอบความไว้วางใจ อำนาจ และรางวัลแก่พนักงาน เพื่อสร้างความร่วมรับผิดชอบ และ
• สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

สวัสดิการที่น่าสนใจ: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, ชุดพนักงาน, โบนัส ฯลฯ

อ้างอิง: 
https://www.jobthai.com/th/company/95315

10. KBank

ธนาคารกสิกรไทย มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน โดยมีสาขาสำนักถนนเสือป่าในปัจจุบันเป็นที่ทำการแห่งแรก เริ่มด้วยพนักงานเพียง 21 คน แต่เพียงงวดบัญชีแรกที่สิ้นสุดหรือเพียง 6 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ก็มียอดเงินฝากสูงถึง 12 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ 15 ล้านบาท ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ธนาคารได้มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศ ภายใต้คำขวัญ ​“บริการทุกระดับประทับใจ”

ธนาคารกสิกรไทยมีวิสัยทัศน์คือ มุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ผ่านการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งมอบบริการทางการเงินที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และสร้างความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผลิตภัณฑ์/บริษัทที่โดดเด่นในเครือ เช่น KBank, KAsset (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน), KBTG (Kasikorn Business-Technology Group หรือ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป) เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการเงินรองรับดิจิทัลโดยเฉพาะ   

สวัสดิการที่น่าสนใจ:  เงินกู้สวัสดิการ และเงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ ที่อยู่อาศัย, ซื้อรถยนต์, ซื้อคอมพิวเตอร์, การศึกษา, การสมรส ที่พร้อมดูแลให้ในทุก ๆ ด้านของชีวิต, KWorkplace ให้ทุกคนทำงานได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเครื่องมือการทำงานที่ทันสมัยภายใต้ Digital Workplace Concept ที่กสิกรไทยใช้ Platform มาตรฐานระดับสากล ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทำงานร่วมกันได้ทั้งการแชร์ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการประชุม และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน

อ้างอิง:
https://kasikornbank.com/th/career/Pages/life.aspx 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email