COURSE

We provide both Public
and In-house Training Course

The Right People Management
📌  2 Day (12Hrs)

"คน" คือหนึ่งในอาวุธสำคัญที่จะทำให้องค์กรอยู่รอดในสถานการณ์ที่ความท้าทายทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์กรจะต้องบริหารคนอย่างถูกต้องจึงจะดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่จะทำหน้าที่ดึงศักยภาพของคนได้ดีทีสุดก็คือ Leader ในทุกระดับ Right People Management Skill จึงไม่ใช่เพียงสิ่งที่ Leader แค่ทำความเข้าใจ แต่ต้องใช้ให้

สิ่งที่องค์กรและ Leader เผชิญอยู่คือความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งรูปแบบการทำงาน และ Competency ที่ต้องปรับไปตามเทคโนโลยีที่ถูก Disrupt รวมไปถึง Generation ใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญขององค์กรซึ่งมีแนวความคิด และ Lifestyle ที่แตกต่างไปจากเดิม นั่นหมายความว่ารูปแบบการบริหารคนที่เคยใช้ได้ผล อาจจะไม่ได้ผลอีกต่อไป

Main Topic

1.The Right Tool to Select the Right People เลือกคนให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าใจเป้าหมายขององค์กร หรืองาน แล้ว Define 3C คือ Character Capability Culture ให้ชัดเจนและเหมาะกับเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือก

2.The Right Tools to Motivation and Engagement the Right People เข้าใจ Motivation and Engagement Model ที่จะช่วยให้หาวิธีในการสร้างแรงจูงใจ และปลุกไฟในการทำงานของคนที่มีความแตกต่างทั้ง Generation โดยเฉพาะ Gen Y และ Gen Z เพื่อดึงศักยภาพของคนออกมาให้ได้มากที่สุด ภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ ขององค์กร

3.The Right Reward & Recognition Practice Reward และ Recognition ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เป็นหนึ่งใน Key Driver ของ Motivation and Engagement Model ดังนั้นต้องเข้าใจทั้ง Pro และ Con ของการ “ให้และไม่ให้” เพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ Performance ของคน โดยเฉพาะ Talent ขององค์กร

4.The Right Performance Management & Development Practice เข้าใจ Performance Management ก่อนที่จะเลือกว่าเครื่องมือใดที่เหมาะสม เช่น OKR, KPI, BSC หรือ MBO ซึ่งแต่ละเครื่องมือจะมีจุดเด่น และจุดด้อยที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการเชื่อมโยงผลการประเมินกับการพัฒนาคน และการปรับเงินเดือน หรือการจ่ายโบนัส อย่างมีเป้าหมาย
Level up Your HR Marketing
📌  2 Day (12Hrs)
Marketing Strategy for HR in Digital Age - Apply for Employer Branding and Organization Culture Communication

กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับ HR ในยุคดิจิทัล นำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง Employer Branding และการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กร

HR กับการสื่อสารเป็นงานที่อยู่คู่กันมาตลอดและเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันกลยุทธ์การบริหารคนให้ไปถึงเป้าหมายที่องค์กรต้องการ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ HR ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนคือ การสื่อสารที่ประสบความสำเร็จคือ ผู้รับสารเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างง่ายคือการรับรู้ จนไปถึงขั้นที่ยากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

กลยุทธ์และวิธีการทางการตลาดจึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่ HR จะต้องเร่ง Up-Skill และ Re-Skill ให้ทันกับสถานการณ์ทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป Platform การสื่อสารที่หลากหลายขึ้น และพฤติกรรมของคนในทุก ๆ Generation

One Size Never Fit All คืออีกหนึ่งความจริงในงานสื่อสาร ซึ่ง HR ต้องทำความเข้าใจว่าความหลากหลายและความแตกต่างของคนในองค์กร รวมไปถึงเครื่องมือการสื่อสารการตลาด ทั้ง Content Marketing, Inbound Marketing และ Social Media Marketing เพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

หลักสูตร QGEN HR Level up: Marketing Strategy for HR in Digital Age เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ HR เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางการตลาด และสื่อสารการตลาดให้เหมาะสมเป้าหมายในงานของ HR โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนพฤติกรรมของทั้ง Target Candidate และพนักงานไปจากเดิม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการสรรหาคนที่ใช่ The Right People ทำให้หลายองค์กรให้ความสนใจและกำหนดกลยุทธ์ด้าน Employer Branding มากขึ้น เพื่อที่จะกลายเป็น Employer of Choice ของ Target Candidate รวมไปถึงกลยุทธ์ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการให้พนักงานมีพฤติกรรมและความเชื่อที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร ซึ่งจำเป็นต้องใช้การสื่อสารทางการตลาดเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนพฤติกรรม (Culture Transformation) เช่นกัน

MAIN TOPIC
-   เป้าหมายการบริหารคน และ People & Organization Framework ในยุคดิจิทัล
-   ความสำคัญของกลยุทธ์การตลาด, การสื่อสารการตลาดในการบริหารคน
-   การประยุกต์ใช้หลักการทางการตลาดในการบริหารคน (Theory & Workshop)
    • Content Marketing for HR
    • Inbound Marketing for HR
    • Social Media Marketing for HR

-   4 Steps of Employer Branding และแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
-   แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสื่อสารและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร

Content Marketing for HR
📌  1 Day (6Hrs)

สื่อสารอย่างไรให้โดนใน
Target Candidate และ Target Employee

Content Marketing for HR เป็นหลักสูตรที่ Apply หลักการสื่อสารการตลาดมาใช้ในงาน HR ซึ่งมีการสื่อสารกับทั้ง Target Candidate และ Existing Employee อยู่ตลอด โดยในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยหลักการ Framework และ Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีทักษะจริงในการสร้าง Content ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR

MAIN TOPIC
- Theory & Framework of Content Marketing
- Content Marketing for Employer Branding & Attraction (Potential Candidate)
- Content Marketing for Internal Communication & Employee Engagement (Existing Employee)
Employer Branding in Action
📌  1 Day (6Hrs)

EMPLOYER BRANDING is A process to create THE GREAT PLACE TO WORK FOR TODAY AND TOMORROW TALENTe

เมื่อผู้บริหารบอกว่าบริษัทเราต้องสร้าง Employer Branding จะได้ดึงดูด Target Candidate มาทำงานร่วมกับเราให้ได้ แล้วตอนนี้เรารู้จัก Target Candidate มากพอหรือยังว่าอะไรคือสิ่งที่ดึงดูดเค้าได้ แล้วบริษัทเรามีจุดแข็งอะไรให้เราเลือกมาเป็นจุดขาย แล้วจะเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบไหน ที่จะเข้าถึงเป้าหมายได้จริง ๆ

MAIN TOPIC
- Theory & Framework of Employer Branding
- Crafting The Employer Value Proposition (EVP)
- Communication Strategy for Employer Branding
- Workshop and Case Study (Online and Offline)
Designing Employee Engagement Through Employee Experience
📌  1 Day (6Hrs)

Employee Journey กับ Employee Experience
เป็นคำที่ค่อนข้างใหม่ในวงการ HR แต่ว่าทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กัน และส่งผลโดยตรงไปที่   Employee Engagement เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งจำเป็นที่ HRต้อง Update

มีงานวิจัยมากมายที่สนับสนุนแนวคิดว่า Employee Engagement คือสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างและความได้เปรียบทางธุรกิจ ยิ่งองค์กรไหนมี Level of Engage สูง องค์กรนั้นยิ่งมีแนวโน้มที่ Performance ขององค์กรจะสูงตามไปด้วย

Employee Engagement มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับ Employee Satisfaction ยิ่งเราทำให้พนักงานมีประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่ ก่อนเข้าร่วมงานไปจนลาออกจากองค์กรได้ ยิ่งทำให้ Employee Engagement สูงขึ้น จะส่งผลดีต่อทั้งภาพลักษณ์และ Performance ขององค์กร ใช้หลักการ แนวคิด และวิธีการสร้าง Employee Engagement ผ่าน Employee Experience

MAIN TOPIC
- Employee Engagement, Employee Journey, and Employee Experience
-Employee Engagement Model and Survey
-Employee Engagement Policy
- Design Employee Experience to Boost up Employee Engagement
Previous
Next

Course

by professional team

*REQUIRED FIELDS

The staff will contact you within 24 hrs.