กลยุทธ์บริหารคน องค์กรที่ผู้บริหารและ HR ต้องให้ความสำคัญ
กลยุทธ์บริหารคนและองค์กร

สิ่งที่ผู้บริหารและ HR ต้องคิดให้มากขึ้นคือ People & Organization Strategy หรือกลยุทธ์การบริหารคนและองค์กร ที่ดำเนินการอยู่ในตอนนี้ตอบโจทย์เป้าหมายธุรกิจอยู่หรือไม่ ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แค่ไหน และประเด็นที่สำคัญของการกำหนดกลยุทธ์คือ ต้องมีวัตถุประสงค์และตัววัดที่ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าเราทำในสิ่งที่ต้องทำ ไม่ใช่สิ่งที่อยากทำหรือตามกระแสเท่านั้น

ปี 2020 เป็นปีที่ COVID-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่อง เป็นตัวเร่งที่ทำให้หลายองค์กร Transform ทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ แต่ผลกระทบ COVID-19 ไม่ได้หยุดแค่ปีนี้ รวมไปถึง External Factor ทั้ง 4 Factor คือ Political สถานการณ์ทางการเมือง Economic สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ Social การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ Technological เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น จะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อวิธีการทำงานอย่างแน่นอน

ช่วงนี้หลายองค์กรเริ่มคิดกำหนดกลยุทธ์ วางแผนงาน และงบประมาณในปี 2021 ผมเลยอยากจะฝากมุมมองกลยุทธ์บริหารคนและองค์กรทั้ง 5 ข้อนี้ไว้ให้พิจารณา อาจจะไม่ต้องทำทั้งหมด เลือกแค่บางข้อที่เป็นประเด็นขององค์กร หรืออาจจะใช้หัวข้อเหล่านี้คิดต่อยอดไปเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่าของตนเองก็ได้ครับ

5 HR 2021 TO DO LIST

Strategy 1 : Redefine Talent and Redesign the Right People Management System

คนเก่งแบบไหนที่เหมาะกับสถานการณ์และรูปแบบการบริหารคนที่ต้องออกแบบ ทั้งนโยบายและวิธีการใหม่ให้เหมาะกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนในองค์กร

Talent ปัจจุบันขององค์กรยังคงเป็น Talent สำหรับอนาคตทั้งใกล้และไกลหรือไม่ ถ้าใช่ต้องบริหารอย่างไรเพื่อให้คนเหล่านี้ยังคงสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง และถ้าไม่ใช่ จะทำอย่างไรให้องค์กรได้คนที่ใช่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

Objective and Expected Outcome
1. กำหนดนิยามหรือรูปแบบของ Character / Capability และ Culture ของคนในองค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
2. นำไปปรับใช้กับกระบวนการสรรหา การพัฒนา และการปรับระดับพนักงาน
3. ออกแบบระบบการบริหารคนโดยพิจารณาตาม Employee Journey และสร้างให้เกิด Great Experience ในทุก ๆ Touchpoint ซึ่ง Performance ที่ดีของพนักงานจะเกิดจากการที่พนักงานมี Engagement และ Engagement เกิดจาก Great Experience

Strategy 2 : Smartly Invest on People Development Platform and the Right Mindset

ลงทุนใน Platform การพัฒนาความรู้ความสามารถของคนพร้อมกับการสร้าง Mindset ที่ถูกต้องเรื่องการพัฒนาตนเองให้กับพนักงาน
ปัญหาใหญ่หนึ่งปัญหาของทุกองค์กรคือ ความรู้ความสามารถของพนักงานที่หมดอายุเร็วขึ้นกว่าเดิม และองค์กรไม่สามารถที่จะตัดพนักงานกลุ่มนั้นไป รวมไปถึงไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะได้พนักงานใหม่ที่พร้อมใช้เข้ามาในองค์กร ดังนั้นเรื่องจำเป็นสำหรับองค์กรคือ Speed Up การเรียนรู้ให้กับพนักงาน

70:20:10 คือหลักการในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ แต่ในยุคที่องค์กรต้องเร่งการพัฒนา องค์กรต้องฉลาดที่จะลงทุนใน Platform ทีช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถไปพร้อมกับพัฒนา Eager to Learn ของพนักงานควบคู่กันไป

Objective and Expected Outcome
1. ศึกษาและนำ Platform การพัฒนาพนักงานมาประยุกต์ใช้ โดยพิจารณาจากความต้องการทางธุรกิจ ประกอบกับ Lifestyle ของพนักงาน โดยอย่างน้อย 80 % ของพนักงานจะต้องพัฒนาตนเองผ่าน Platform ที่คัดสรรมาแล้ว และมีความสามารถเพิ่มขึ้นตามที่คาดหวัง
2. เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในเรื่อง Eager to Learn เพื่อกระตุ้นให้พนักงานพัฒนาตนเองโดยไม่ต้องรอคำสั่ง หรือรอสถานการณ์

Strategy 3 : Modify and Reinforce Performance Management System to Motivate the Right People

ปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สามารถสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับพนักงาน

จำเป็นแค่ไหนที่ต้องประเมินผลงานปีละหนึ่งครั้ง หรือสาเหตุที่การประเมินผลปีละแค่หนึ่งครั้งเป็นเพราะใช้เวลานาน แล้วรูปแบบการประเมินผลที่องค์กรใช้อยู่ช่วยสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับ Key Talent หรือ Future ขององค์กรหรือไม่ นี่คือประเด็นที่องค์กรจะต้องนำไปศึกษาให้ดี

Objective and Expected Outcome
1. ศึกษาและปรับปรุงรูปแบบการประเมินให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสร้างแรงจูงใจได้จริง โดยพิจารณาตั้งแต่นโยบายจนถึงแนวทางในการปฏิบัติ
– รูปแบบและวิธีการประเมิน
– ความถี่ในการประเมิน
– ความโปร่งใส การ Feedback และการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
– เทคโนโลยีที่ใช้ในการประเมินผล
2. นำมาปรับใช้กับการใช้ Reward and Recognition รวมถึงการพัฒนาในส่วนที่ขาดไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Strategy 4 : Reinvent People Management Skill to Middle Manager and Future Leader

ปรับรูปแบบและเร่งพัฒนาทักษะการบริหารคนให้กับ Middle Manager และ Future Leader

Middle Manager และ Future Leader คือ Strategic Position ที่เป็นตัวชี้วัดว่าองค์กรจะเดินไปข้างหน้าตาม Direction ที่ผู้บริหารวางไว้ได้รวดเร็วแค่ไหน สิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งประเด็นคือ Middle Manager และ Future Leader ต้องพกเอากำลังพลของตนเองเดินทางไปข้างหน้าด้วย จะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับว่ามีทักษะในการบริหารคนที่ถูกต้องมากน้อยแค่ไหน

Objective and Expected Outcome
1. เร่งพัฒนาทักษะในการบริหารคนให้กับ Middle Manager และ Future Leader โดยให้มีหลักการและพื้นฐานที่ถูกต้อง รวมไปถึงสามารถถ่ายทอดรูปแบบการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องให้กับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประยุกต์ใช้ People Management Skill เป็นหนึ่งเงื่อนไขใน Career Development ของพนักงาน
3. ประเมินพฤติกรรม 360 องศา เพื่อหา Gap และวางแผนพัฒนา Middle Manager และ Future Leader ในรอบปีถัด ๆ ไป

Strategy 5 : Tightening Leadership Skill on Crisis Management in Action

กระชับทักษะของ Leader ในเรื่อง Crisis Management ตั้งแต่การรับทราบปัญหาไปจนถึงการรับมือกับสื่อในรูปแบบต่าง ๆ

องค์กรมีโอกาสที่จะเกิด Crisis ได้ตลอดเวลา ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมไปถึงความรวดเร็วของสังคมออนไลน์ที่อาจจะขยายความรุนแรงของปัญหาให้มากขึ้น และ Top Leader ยังคงเป็นความสนใจหลักทั้งจากสื่อภายนอก และพนักงานในองค์กร

Objective and Expected Outcome
1. กำหนดรูปแบบและแนวทาง Crisis Management อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การหาค้นหาและการแก้ปัญหาในระดับองค์กร (Problem Solving) การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล (Decision Making by Data) รวมไปถึงการสื่อสารทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
2. ดำเนินการพัฒนาทักษะโดยจำลองสถานการณ์ พร้อมทั้งฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าหากเกิดปัญหาขึ้นจริง องค์กรจะสามารถ ระงับปัญหาได้เร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หวังว่าทั้ง 5 Strategy นี้จะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและ HR กำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม และออกแบบ Action Plan เพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email